Khabibullin Khabir
Khabibullin Khabir
President of international Belt Wrestling Association 
Country
Kazan /Russia/

Valiyev Rafik
Valiyev Rafik
Secretary General
Country
Astana /Kazakhstan/
Dastirov Ravshan Khudaiberganovich
Dastirov Ravshan Khudaiberganovich
Vice -president
Country
Uzbekistan
Shaykhutdinov Khalil Khamitovich
Shaykhutdinov Khalil Khamitovich
Vice-president
Country
Russia